نگاهی به پدیده خودکشی با توجه نظریه قانون طبیعی، وظیفه گرایی و پیامدگر...

نگاهی به پدیده خودکشی با توجه نظریه قانون طبیعی و نظریه وظیفه گرایی کانتی و پیامد گرایی عبدالله عابدی فر دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق   از لحاظ فلسفی و اخلاقی بحث خودکشی را تحت سه رویکرد می­توان مد...

شأن اخلاقی حیوانات؛ در نظام اخلاقی کانت و شوپنهاور : مقاله ای از عبدال...

شأن اخلاقی حیوانات در نظام اخلاقی کانت و شوپنهاور عبدالله عابدی‌فر دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم «من خواب می‌دیدم و می‌پنداشتم که زندگی تمتع است چون بیدار شدم دیدم وظیفه است» کانت در عقل عملی ...