گزیده کتاب شناسی مطالعات حافظ

 در کوچه ی رندان / دکتر عبدالحسین زرین کوب / انتشارات سخن / امیرکبیر این کتاب از زوایای مختلف شعر، شخصیت و افکار حافظ را شرح، بررسی و گاهی نقد می کند. کتابی است خواندنی به قلمی شگرف و وزین در شرح روز...