مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران...

مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران منتشر شد ۳۰۹ شماره از دوماهنامه عروسک سخنگو؛ مجله ای هنری ادبی و فرهنگی منتشر شده است به گزارش وبسایت هامون ایران مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدر...

کودکان را به مجله خوانی تشویق کنیم

نشریه های کودکان در ایران، تاریخ پرفراز و نشیب دارد. اگرچه پیدایش نخستین نشریه های کودکان به دوران مشروطه باز میگردد، ولی هیچ گاه سیر رشد طبیعی نداشته اند فعالیت یا ایستایی در انتشار نشریه های کودکان...

پرونده هامون(۱۱): ادبیات کودک؛ آفرینش گفتمانی چند ساحتی...

پرونده ویژه هامون: ادبیات کودک؛ آفرینش گفتمانی چند ساحتی فهرست: ۱-     ادبیات کودک در سرزمین مادری/ درنگی بر ضرورت ادبیات کودک و نوجوان/ نی نا غریب زاده ۲-     ادبیات کودک؛ مساله ای گفتمانی/ تاملاتی ...

وقتی که کودکان سخن می گویند

احمد حسام مقدم: درباره مجله عروسک سخنگو؛ نخستین مجله ادبیات مدرن کودک در ادامه نخستین ویژگی که در مجله شاهد آن هستیم نقاشی هایی از کودکان می باشد که با قلم کودکانه خود نگاریده اند و فضایی کودکانه تری...