اعتراض بیش از دوهزار معلم استان بوشهر به شایعه عزل مدیرکل آموزش وپرورش...

اعتراض بیش از دو هزار معلم استان بوشهر به شایعه عزل مدیر کل آموزش و پرورش: آقای وزیر، قربانی کردن مدیرکل آموزش و پرورش، برای رهایی از استیضاح، باعث دلسردی مردم استانی خواهد بود از عموم فرهنگیان محترم...