لیبرالیسم، آزادی و بافی ماجرا…

سبحان حسن پور: گزارشی از اولین “عصرانه فرهنگی هامون” سه شنبه مورخ ۱۸تیرماه ۱۳۹۲ نیز ، شاهد برگزاری نخستین نشست عصرانه فرهنگی هامون با موضوع نقد و بررسی ایده ” لیبرالیسم و محافظه کار...