۹۲درصد سرطان‌ها عامل محیطی دارند؛ سبک زندگی سالم را به فرهنگ تبدیل کنی...

۹۲درصد سرطان‌ها عامل محیطی دارند سبک زندگی سالم را به فرهنگ تبدیل کنیم ناصر پارسا . پزشک و متخصص ژنتیک در سرطان ،عضو کمیته علمی موسسه تحقیقات، آموزش و درمان سرطان ایران سرطان بیماری جدیدی نیست. شواهد...