عشق یا عقل؟ این هم مساله ای است

بسیار تلاش شده است تا عشق و عقل را در دو سوی ضد هم و ستیزه ‌جو نشان دهند. عقل را دارای منطق و عشق را عاری از آن جلوه دهند، اما این دسته ‌بندی در این ‌نوشتار پذیرفتنی نیست. این ‌نوشتار عشق را یک روی ‌...