در نسبت تاریخ نگاری و جامعه شناسی

اشاره: انجمن هامون ایران در جهت تبیین کار تاریخ نگاری چه به صورت روایتگری و چه به صورت ترجمه، قصد آن داشت تا بین مفاهیمی مانند تاریخ، روایت، جامعه، فلسفه و… پیوندی برقرار نمایند تا از اهمیت کار...