مسوولیت های اجتماعی اساتید دانشگاه؛ یادداشتی از علیرضا صادقی...

مسئولیت های اجتماعی اساتید دانشگاه علیرضا صادقی   از مدت ها پیش همواره این ایده ذهن من را قلقلک می داد که واقعا مسئولیت های اجتماعی اساتید دانشگاه چیست؟ همان طور که می دانید اساتید دانشگاه در هم...