آقای فانی کاش وزیر نمی شدید!

نقدی به عملکرد وزیر آموزش و پرورش در عزل مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر؛ آقای فانی کاش وزیر نمی شد اکبر صابری طبق آنچه شنیده شده است علت عزل مدیر کل اصلاح طلب آموزش و پرورش استان بوشهر فشار امضاء ...