خرد آواره؛ درباب کتابی برای فرهنگ و اندیشه افغانستان معاصر...

ملاحظاتی در باب کتاب خرد آواره اثر علی امیری عباس فراسو کتاب «خرد آواره»، اثر علی امیری، در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات امیری در کابل طی ۵۹۰ صفحه به نشر رسید. مضمون اصلی کتاب بررسی سرنوشت خرد و خردگرایی د...