نوروز؛نقش نمادی و اجتماعی آن درفرهنگ هویتی (علی بلوکباشی)...

نوروز، نقش نمادی و اجتماعی آن درفرهنگ رفتاری و هویتی علی بلوکباشی ایرانیان و همۀ ملت های سرزمین هایی که در حوزۀ فرهنگ نوروزی زندگی می کنند، نوروز را همراه با یک تحول طبیعی در دور کیهانی وگذار طبیعت ا...