تاملاتی بر بخش فرهنگی، رسانه ای، هنری منشور حقوق شهروندی...

هر چند که تحرک قوه مجریه در تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی اقدام نیک و قابل ستایشی در فرآیند دموکراتیزه کردن دولت به معنای اعم آن و همچنین جامعه است اما این منشور نکات قابل تامل و انتقادی در بعد ح...