تحلیلی بیراهه از مسایل اجتماعی؛ نقدی از علی طایفی بر دکترحسین ابوالحسن...

پارادایم تفسیری، تحلیلی بیراهه از مسایل اجتماعی علی طایفی ❓اخیرا مصاحبه ای با جامعه شناس تفسیرگرا، حسین ابوالحسن تنهایی پیرامون مطالبه خواهی جنبش های اجتماعی صورت گرفته است(لینک) که دارای نکات قابل ت...