جنبش مبارزه با بی آبی؛ یادداشتی از مهندس علی محمد صمیمی...

جنبش مبارزه با بی آبی علی محمد صمیمی عضو هیئت رییسه انجمن ملی خرمای ایران موضوع آب که منشا حیات است، خوشبختانه در این ایام مورد توجه قرار گرفته است. مقدار مصارفی که جامعه از آب می نماید؛ از شرب، صنعت...

گزارشی از جلسه بررسی بحران آبی دشتهای استان بوشهر و تاثیر آن بر تنشهای...

گزارشی از جلسه بررسی بحران آبی دشت های استان بوشهر و تاثیر آن بر مهاجرت و تنش های اجتماعی به گزارش هامون ایران، جلسه بررسی بحران آبی دشت های استان بوشهر و تاثیر آن بر مهاجرت و تنش های اجتماعی در جلسه...