دیوار کوتاه شورای شهر

حیدر کاشف: در لیست بلند بالای نامزدها، چیزی که بیش از همه به چشم می خورد حضور حقوق دانان یا به بیان بهتر فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق وحضور حداقلی متخصصین شهر سازی ومدیریت شهری بود. نکته تامل برانگی...