مروری انتقادی بر آراء احمد اشرف؛ مقاله ای از فائقه اعلایی...

مروری انتقادی بر آراء احمد اشرف فائقه اعلایی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی   احمد اشرف متولد۱۳۱۳،استاد جامعه شناسی دانشگاه پنسیلوانیا از جامعه شناسان بنام ایرانى است که محققان و تاریخ نویسان...