«هر سالخورده می داند که چه می گوید بهار»...

فاطمه جعفری یادداشتی در معرفی کتاب «در ستایش سالخوردگی» اثر هرمان هسه سالمندی و سالخوردگی تم مایه بسیاری از داستان ها، نمایشنامه ها، فیلم ها و کتابهای پژوهشی و علمی بوده است. زیرا به طور کلی این امر ...

کار به مثابه ی فراغت، فراغت به مثابه ی هیچ...

فاطمه جعفری کسانی که با آثار حسن قاضی مرادی، آشنا باشند به نگاه تحلیلی – انتقادی ایشان در پرداخت آسیب شناسی اجتماعی و رفتارشناسی مردم ایران واقف اند. حسن قاضی مرادی در این حوزه کتابهای تحلیلی فراوانی...