کرانه های انتظار و انزوا

فاطمه واعظ زاده گزارشی درباب سرای سالمندان محمدیه بوشهر سرای سالمندان یکی از پدیده های اجتماعی جامعه ی مدرن امروزی است که باید به عنوان یک واقعیت اجتماعی و یک نیاز مبرم به آن توجه گردد. به دلیل کاهش ...