بیانیه فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی استان بوشهر...

جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، نویسندگان، هنرمندان، جامعه دانشگاهی و فرهنگیان استان بوشهر در حمایت از فرجی دانا وزیر علوم و سیاست هسته ای بیانیه ای صادر کردند. متن بیانیه به شرح زیر است: به نام خداون...