سهم فردید و نصر در بی‌تفاوتی مان به تکنولوژی...

گفتگویی با بیژن عبدالکریمی (فرهنگ امروز) عبدالکریمی متفکرانی همچون فردید، یا سید حسین نصر یا حامیان ایدۀ علوم جدید دینی و پیروان آنها و همۀ کسانی که بصیرت­‎های هایدگری در باب تکنولوژی را به نحو نامتف...