همه ی ما مسئولیم!

موضوع مورد بررسی که در ذیل به آن می پردازم؛ کودک آزاری و تمام مسائل مربوط به این مسئله در جامعه است که طی سال های اخیر متاسفانه خبرهای زیادی را در مورد آن شنیده ایم، ماجرای پیگیری ما از زمانی شروع شد...