فرزندکشی و عقده رستم در فرهنگ ایرانی

۱ـ «سوفوکل» در نمایشنامه بزرگ و تأثیرگذار خود با عنوان «ادیپیوس شهریار» به سرنوشت زندگی و مرگ «اودیپ» می‌پردازد: بنا به روایت این نمایشنامه پیش گوی شهر «آراس» ـ که در آن شهر اودیب متولد می‌شود ـ به «...