قلمرو تصرف و توسعه در مناطق صنعتی | یادداشتی از فرضعلی سالاری سردری...

قلمرو تصرف و توسعه در مناطق صنعتی   فرضعلی سالاری سردری  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل   ?چگونه توسعه و تعیین حدود فعالیت مناطق صنعتی به ماندگاری و پایداری سکونتگاه های زیستی ...

ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی-اکولوژیکی و زیستی در فضاهای صنعتی متراکم | فرض...

ارتقاء تاب ‌آوری اجتماعی-اکولوژیکی و زیستی در فضاهای صنعتی متراکم فرضعلی سالاری سردری  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل   اصول و مبانی زیست پایدار مبتنی بر آینده نگری و پدافند غی...