«جامعه مدنی، راه ناتمام»

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲، بیست وسومین عصرانه انجمن هامون ایران در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. این هفته حسین پاپری و رضا شبانکاره، موضوع « مطبوعات و انجمن های مردمی» را ارایه دادند. در ابتدای جلسه ...