فرهنگ ایرانی به مثابه مدارا

فرهنگ ایرانی به مثابه مدارا امیر رضا عابدی ایران زمین از سپیده دمان تاریخ، مکان رفت و آمد اقوام، فرهنگ‌ها و مدنیت‌ها و محل مراوده و منازعه آن‌ها بوده است. ایران اگرچه زیر فشار و هجوم اقوام آلتایی از ...