پرونده هامون(۱۵): مطالعات شهری برازجان(آسیبهای اجتماعی)...

از برف هم که می گذرد/تاریکی جهان تو را جیغ می کشد/آن زن که تکیه داده بر اکنون/سرد است و باز مسلسل ها/سرگرم قطع حوصله ی عشق/پشتم چه تیر می کشد آن روز(محمد بیابانی) فهرست: پیکر زن همچون میدان خشونت/ مط...