زیرزمین فرهنگ کجاست؟

زندگیِ روزمره ی جوانان در سالهایِ اخیر، مبدل به صورت و شکلی خلاق شده، آنگونه که برعلیهِ “طبقه”ی اجتماعی- اقتصادی شوریده و به ساحت و حیثِ آن”سبکِ زندگی”ی متکثر و چهل تکه ای میل کرده ...

پارادوکس زیستن

امروزه در جامعه ما و یا هر جامعه دیگری، هویت هایی شکل گرفته که بازتاب دهنده ی وجود اقلیت هاست، انجمن هامون ایران از همان ابتدا، حمایت و بازیافتن حداقلی از حقوق این اقلیت ها را در دستور کار خود قرار د...