فرهنگ سیاسی و انتخابات مجلس

در سالهای پس از جنگ دوم جهانی مقوله جدیدی به نام فرهنگ سیاسی وارد ادبیات سیاسی شد که از آن برای توضیح و تبیین رابطه مردم با مناسبات سیاسی مانند انتخابات و نظام سیاسی  و رفتار نخبگان و رهبران استفاده ...

همه ی نام های آزادی

نگرخواهی در خصوص وضعیت آزادی قلم در مطبوعات استان بوشهر یک. امروزه جامعه ما از جامعه سنتی به سوی جامعه متجدد در حال تغییر شکل می باشد و ضرورت وجود مدنیت های فرهنگی و اجتماعی در کنار اخلاق و مذهب احسا...

“جامعه ی تهی از گفتمان”

 بیست و پنجمین عصرانه ی فرهنگی هامون به موضوع “تحلیل گفتمان فرهنگ سیاسی مردم استان بوشهر” اختصاص پیدا کرده بود که مسئولیت ارایه ی این جلسه را سید حسن لواسانی (مسئول ستاد انتخاباتی حسن روح...