همسانی مفرط افراد

مشکل جامعه ما نه دور بودن افراد از یکدیگر یا جزیره و تنها بودن آنها، بلکه نزدیک بودن و شبیه بودن زیادی ما با یکدیگر است. در سی سال گذشته تمام تلاش این جامعه این بوده است که از طریق مکانیسم های متفاوت...