داریوش شایگان؛ فیلسوف گفتگوی فرهنگها

اشاره: انجمن هامون در طول دو سال فعالیت مدنی خویش همواره در تحلیل ها و تفسیرهای خویش از نظریات داریوش شایگان بهره برده است. شایگان؛ فیلسوفی ایرانی که در جلسات علامه طباطبایی حضور مستمر داشته، همواره ...