مطالبات و انتظارات فرهنگی ما در جغرافیای محلی...

به باور نگارنده به عنوان یک کنشگر فرهنگی و مدنی، مدیرکل اداره ی فرهنگ استان بوشهر،منصوب دولتِ با عنوان « تدبیر وامید» و کارکنان زیر مجموعه ی ایشان، باید در قلمرو مسئولیت شان، اجرای رویکردهای زیر را د...