من اعضای بدنم را به مزایده گذاشته‌ام

ماجرا خیلی ساده شروع شد، آگهی فروش کلیه و کبد با گروه خونی +B و یک شماره تلفن‌همراه اعتباری. نیاز مالی شدیدش را هم اعلام کرده بود، مردی که ٣ماه است وارد ٣۵سالگی شده. «شهرام» ٢ماه پیش که خبردار شد برا...