اشارتی به ضرورت پرداخت نقاشی کودک و توجه به آن...

اشارتی به ضرورت پرداخت نقاشی کودک و توجه به آن فریده دهملایی * راز پیشرفت یک جامعه در تعلیم و تربیت صحیح کودک می باشد . کودکانی که نسل فردای ما را میسازند . پس باید بیندیشیم که چگونه آن ها را پرورش د...