فرهنگ «انکار زندگی»

۱) یکی از مهمترین ویژگی های «جامعه» و زندگی اجتماعی محو کردن «انسان» است. جامعه با استفاده از ابزارهای قدرتمند خود، بویژه فرهنگ، می کوشد ما را در زندان خواسته های خود از ما گرفتار سازد تا از ما انسان...

خاطره، تاریخ، فراموشی

در جوامعی که درک و شناخت انسان ها از کارکرد جامعه عاملی مهم و تعیین کننده در شکل دادن به تحولات جاری و آتی اجتماعی تلقی می شود، آنچنان که سوژه انسانی وزن مهمی در تاثیرات و تاثرات دارد، تاریخ و تاریخ ...