اخذ امتیاز انتشار فصلنامه”نامه هامون...

اسماعیل حسام مقدم در گفتگو با هامون ایران خبر داد: دریافت امتیاز انتشار فصلنامه فرهنگی هنری نامه هامون به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران امتیاز انتشار فصلنامه فرهنگی هنری نام...