آسیب‌شناسی توسعه نامتوازن در ایران؛ مقاله ای درباب فقدان برنامه آمایش ...

آسیب‌شناسی توسعه نامتوازن در ایران معصومه اشتیاقی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران   مقدمه توسعه متعادل در سطح ملی یکی از پیش‌شرط‌های نیل به اهداف توسعه پایدار است. پایداری و تناظر در...