فقر بینش اجتماعی توسعه در استان بوشهر

یا اینکه چرا فرآیند توسعه در استان بوشهر، بدون توجه به تحلیل بسترهای اجتماعی برنامه ریزی می شود؟ یک. یکی از مولفه هایی که استان بوشهر را در تمایز و تفاوت با دیگر استان های کشور قرار می دهد؛ این نکته ...