هم‌دلی با روش‌شناسی قاره‌ای در مطالعات دینی؛ مقاله ای از علی اصغر درلی...

هم‌دلی با روش‌شناسی قاره‌ای در مطالعات دینی علی اصغر درلیک   هرچند نه به تحقیق، اما به تقریب می‌توان گفت که از جمله ضعف‌های مشهود مکتوبات و منقولات حوزه مطالعات دینی، عدم آشنایی صحیح محققان این حوزه ...