جنبش‌های زنان و دموکراتیزه شدن تبعیض‌های جنسیتی (توکلی)...

دویست و پنجاه ‌سال تکاپو از آغاز اولین موج جنبش اجتماعی زنان که با شعار «تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی» و طرح آن در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در ‌سال ١٧٨٩به تصویب رسید، بیش از ٢۵٠ ‌سال می...