در این شهر، فقط زخم هست که نفس می کشد!

یادداشتی بر فیلم “دشت گریان” اثر  تئو آنجلوپولوس اسماعیل حسام مقدم* النی به همراه گروهی از مهاجران تسالونیکی، پس ­از انقلاب ­اکتبر ۱۹۱۷ شوروی به یونان کوچ می کند، او تنها مهاجری هست که بی...