جهان زیر پای فارست

درباره ی فیلم فارست گامپ قاسم تنگسیرنژاد* «داشتن یک قلب خوب بهتر از تمام چیزهایی است که در سر می پرورانید»(۱) می توان گفت درون مایه ی فیلم «فارست گامپ» در همین جمله خلاصه می شود. فیلمی در ستایش عشق ،...