تردید ِ دمادم

«هنرمند کسی است که می داند، ولی من همیشه تردید دارم، و از شغل ام، فقط برای تقسیم کردن تردیدهایم با تماشاگران استفاده می کنم» کریستف کیشلوفسکی برای من کیشلوفسکی، تنها به عنوان یک کارگردان و سینماگر بر...