هامون، جوانان، جامعه مدنی

سرچشمه های فکری و معرفتی انجمن هامون برگرفته از ایده “هویت چهل تکه” داریوش شایگان می باشد؛ یعنی بر این اساس  «انجمن هامون ایران» به این نکته قائل است  که هویت ایرانیان در هزاره سوم برساخت...