در نقد ایدئولوژی تربیت

راستش دلم برای فامیل دور و بقیه‌ی بچه‌ها تنگ شده بود. گفتم برای اینکه یادی هم از این رفقا کرده باشم چیزکی درباره‌شان بنویسم. شاید برای ادای دین به شخصیت‌هایی که روزهای نوجوانی و جوانی‌مان با آنها گذش...

پرونده هامون (۱): سینما؛ نیمه ی پنهانِ ما...

نخستین پرونده هامون: سینما و نیمه پنهان ما قاسم تنگسیرنژاد: فیلم تاثیرگذار چگونه فیلمی است؟ در پاسخ بدین پرسش بی شک هر خواننده ای به فراخور پیش فرض های ذهنی اش با آن برخورد می کند. نکته ای که به زعم ...