زن و روزمرگی در جامعه مدرن

در برنامه ریزی که انجمن هامون ایران برای دور سوم خود انجام داده بود، در پنجاه و هشتمین عصرانه فرهنگی خود به پخش و تحلیل فیلم سینمایی کنعان، ساخته مانی حقیقی پرداخت. این جلسه از عصرانه در تاریخ چهارم ...