ویتگنشتاین؛ فیلسوف خوش‌شانس (سروش دباغ)...

درباره «رساله منطقی- فلسفی» ویتگنشتاین در گفت‌وگو با دکتر سروش دباغ ویتگنشتاین؛ فیلسوف خوش‌شانس آمیزه‌یی از زندگی جذاب و اسرارآمیز، همچنین شیوه تفلسف ویتگنشتاین برای ایرانیان جالب بوده است منوچهر دین...