تخیل در اینجا ورافتاده: گفت‌و‌گو با لیلی گلستان درباره رومن گاری...

گفت‌و‌گو با لیلی گلستان درباره رومن گاری، ترجمه ادبی و وضعیت فعلی فرهنگ تخیل در اینجا ورافتاده پیام حیدرقزوینی لیلی گلستان تاکنون دو کتاب از رومن گاری به فارسی ترجمه کرده که هر دو کتاب در سال‌های گذش...