بازیابی اندیشه عدم خشونت در جهان جدید

بازیابی اندیشه عدم خشونت در جهان جدید وقتی از اندیشه عدم خشونت حرف می زنیم، از چه می گوییم؟ اسماعیل حسام مقدم «شیوه ای برای نه گفتن به تاریخ ِ در حکم خشونت!» (رامین جهانبگلو) در سیر تطور تاریخ متعارف...

آموزه‌های گاندی به چه کار امروز ما می‌آید؟ (۶٧ سال از ترور مصلح هند گذ...

در فضیلت مدارا آموزه‌های گاندی به چه کار امروز ما می‌آید؟ (۶٧ سال از ترور مصلح هند گذشت) عاطفه شمس با گفتارهایی از هوشنگ ماهرویان | علی بیگدلی | محمد ضیمران | محمدبقایی ماکان | عظیم محمودآبادی | آیت ...

کودکان؛ در جست وجوی محبت

کودکان، مهر و محبت را به تمامی جست وجو می کنند و همواره به دنبال آغوشی می گردند که محبت نمودن را بی دریغ به او ارزانی دارد. به تعبیر ماهاتما گاندی، انسان همیشه در مقام این است که دایره دوست ‌داشتن ‌ه...