نگاهی به داستان کوتاه «ماهی و جفتش» از ابراهیم گلستان...

از آثاری که در زمینه برگزیده داستان کوتاه ایرانی تدوین و عرضه شده، کمتر اثری را می توان یافت که در آن داستانک ماهی و جفتش از گلستان نیامده و یا هرگاه از داستان های برتر گلستان یاد می شود، ماهی و جفتش...